กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี

เมื่อวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี เพื่อปลูกฝังให้เด็กอนุบาลได้มี คุณธรรม และจริยธรรม โดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้
ซึ่งกิจกรรมมีทั้งหมด 4 ฐานการเรียนรู้
1.ฐานศิลปะประดิษฐ์
2.ฐานคุณธรรมและจริยธรรม
3.ฐานต้นไม่แห่งความดี
4.ฐานนิทานแห่งความดี
เด็กๆ อนุบาลทุกคนได้เรียนรู้ และสนุกสนาน กับกิจกรรมอย่างมากมาย