กิจกรรมกีฬาสีภายใน “ประตูลี้เกมส์” ประจำปี 2565

                                🌸🌸 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ “ประตูลี้เกมส์”

นำโดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายก เทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมให้โอวาทให้คณะครู และนักเรียน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา

🏆🌼 การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ จัดประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภท คือ เดินตัวหนอน , โยนบอลลงตระกร้า , เตะบอลเข้าประตู , เซปักตะกร้อ , วอลเล่ย์บอล , ฟุตซอลและกรีฑา ทำการแข่งขันประเภทชาย-หญิง จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาลปีที่ 2 และปีที่ 3 , ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2565 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

⛹️‍♂️⛹️‍♀️โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด และเพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

                                                                      กิจกรรมกีฬาสีภายใน “ประตูลี้เกมส์” 🐳 🐳