กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ในกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3

เด็กชายธนดล ชุ่มอินทรีย์ เด็กหญิงศศิวิมล สุวรรณชีพ เด็กหญิงปลายฟ้า หว้านเครือ