กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบ PILAWAN’s ที่ส่งผลต่อทักษะทางปัญญาการเรียนรู้ของนักเรียนและกลุ่มของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

ชื่อวิจัย :   กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบ PILAWAN’s ที่ส่งผลต่อทักษะทางปัญญาการเรียนรู้ของนักเรียนและกลุ่มของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย   :  พิไลวรรณ  ซาวบุญตัน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

ปีที่วิจัย :  2560

บทคัดย่อ

รายงานกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบ PILAWAN’s ที่ส่งผลต่อทักษะทางปัญญาการเรียนรู้ของนักเรียนและกลุ่มของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวัดความรู้และผลที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบ PILAWAN’s ที่ส่งผลต่อทักษะทางปัญญาการเรียนรู้ของนักเรียนและกลุ่มของผู้เรียน 2) เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบ PILAWAN’s ที่ส่งผลต่อทักษะทางปัญญาการเรียนรู้ของนักเรียนและกลุ่มของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน ที่ส่งผลต่อทักษะทางปัญญา 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบ PILAWAN’s ที่ส่งผลต่อทักษะทางปัญญาการเรียนรู้ของนักเรียนและกลุ่มของผู้เรียน ประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 102 คน และใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามการวัดทักษะทางปัญญาของตนเองและกลุ่มของตนเองซึ่งลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิด จำนวน 20 ข้อ 2) แบบสอบถามตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมด้านภาษา และความชัดเจนของคำถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วทำการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า t-test  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมรูปแบบการเรียน  กิจกรรมสารสนเทศ กิจกรรมแหล่งข้อมูล กิจกรรมการประยุกต์ใช้ กิจกรรมสร้างความสนใจ กิจกรรมสร้างความเต็มใจ กิจกรรมความคล่องแคล่ว กิจกรรมเครือข่าย และกิจกรรมสังคมการเรียนรู้ ส่งผลต่อทักษะทางปัญญาการเรียนรู้ของนักเรียนและกลุ่มของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน โดยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบ PILAWAN’s ที่ส่งผลต่อทักษะทางปัญญาการเรียนรู้ของนักเรียนและกลุ่มของผู้เรียนทักษะทางปัญญาการเรียนรู้  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับ มาก และผลการทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองแตกต่างกับการเรียนรู้แบบกลุ่มแบบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

  • ไฟล์แนบ =