กิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ป.4

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ ข่วงวัดมหาวัน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

👉👉 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมสืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 กิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง