กิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ม.1-3

เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ ข่วงวัดมหาวัน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

                   

👉👉 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมสืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

                                                                                🍂 กิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง🍂