กิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ป.6

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ ข่วงวัดมหาวัน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

👉👉 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมสืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

                                                                       🍂 กิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 🍂