กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ตามโครงการโครงการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ ใต้ถุนอาคารห้องสมุด จังหวัดลำพูน

   

👉👉 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น🧜🧜

                                                              🌷 กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 🌷