กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📢 ประกาศจากทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1