การแสดงของกลุ่ม Panel Theaatre จากประเทศญี่ปุ่น

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์ Panel Theatre ซึ่งเป็นโครงการที่ฝึกการแสดงการเล่านิทานและการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกระดาษผ้าแบบญี่ปุ่นโดย วิทยากรกลุ่ม Panel Theatre จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นที่มีผลงานด้านการแสดง และการฝึกอบรมครูทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ จำนวน 6 ท่าน ได้มาจัดการแสดง การเปิดโลกทัศน์ Panel Theatre ที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยมีนักเรียนอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรม