การแต่งกายนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

การแต่งกายนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ระดับชั้นอนุบาล

การแต่งกายนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

การแต่งกายนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

การแต่งกายนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ระดับชั้นมัธยมศึกษา