การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้นำนักเรียนตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 12

     สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 “การลดความเหลือมล้ำทางการศึกษา” (All For Education) ระหว่างวันที่ 30-7 กันยายน 2565    ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช