การแข่งขันกิจกรรมในช่วงสัปดาห์วันคริสต์มาส

ในช่วงวันคริสต์มาสที่ผ่านมาในปลายปี 2560 ทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้มีกิจกรรมการแข่งขันในช่วงสัปดาห์วันคริสมาสโดยผลการแข่งขันมีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาดังนี้

สรุปผลการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมในช่วงสัปดาห์วันคริสต์มาสดังนี้

การประกวดระบายสีภาพวันคริสต์มาส (Coloring a Christmas Picture Contest)

–  ระดับชั้นอนุบาล 1

                             รางวัลชนะเลิศ                      เด็กหญิงวริศรา  เชื้อในเขา         ชั้น อ.1/4

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เด็กชายอภิเดช   ดีสิงห์ชัย         ชั้น อ.๑/2

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เด็กหญิงกัญญลักษณ์    สุขตั๋น     ชั้น อ.๑/1

–  ระดับชั้นอนุบาล 2

                             รางวัลชนะเลิศ                      เด็กหญิงยิ่งลักษณ์    กัลละหะ     ชั้น อ.๒/๑

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เด็กหญิงพักตร์วิไล   ลุงกู่       ชั้น อ.๒/๒

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เด็กหญิงกัญญรัตน์   จันทร์ทรัพย์ชั้น อ.๒/๔

–  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รางวัลชนะเลิศ                          เด็กหญิงศุภิสรา  บุญวิจิตร         ชั้น ป.๑/๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เด็กหญิงพรปวีร์  จีนมัชยา          ชั้น ป.๑/๓

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เด็กหญิงผกายฤทธิ์  นิตุทร          ชั้น ป.๑/๒

การประกวดทำโมบายวันคริสต์มาส (Making a Christmas Mobile Contest)

–  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                             รางวัลชนะเลิศ                      เด็กหญิงสุจรรยา แสงผึ้ง           ชั้น ป.๒/๔                                                                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เด็กชายวิชชาชาญ กองแสง         ชั้น ป.๒/๓

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          เด็กหญิงรมัณญา ศรีสมพร        ชั้น ป.๒/๒

การประกวดระบายสีบัตรอวยพรวันคริสต์มาส (Coloring a Christmas Card Contest)

–  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                             รางวัลชนะเลิศ                      เด็กหญิงนันทิมา     ตุ๋นสัก         ชั้น ป.๓/2

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เด็กหญิงภารุจีย์       แสนทวีสุข   ชั้น ป.๓/๓

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          เด็กหญิงสิริรัฐ         เสนเสาร์     ชั้น ป.๓/๑

–  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                             รางวัลชนะเลิศ                      เด็กหญิงปิยธิดา  สมสาร  ชั้น ป.๔/1

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เด็กหญิงนภรัตน์      ขัตินนท์      ชั้น ป.๔/4                                                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เด็กหญิงจรรยาพร  สายหล้า       ชั้น ป.๔/๑

การประกวดทำบัตรอวยพรป๊อปอัพวันคริสต์มาส(Making a Christmas Pop Up Card Contest)

–  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

                             รางวัลชนะเลิศ                      เด็กหญิงพิชญา  ธรรมหมื่นยอง     ชั้น ป.๕/๑

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เด็กหญิงธวัลรัตน์  พัทธยากุล       ชั้น ป.๕/๑

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะมาลา     ชั้น ป.๕/3

การประกวดทำบัตรอวยพรวันคริสต์มาส (Making a Christmas Card Contest)

–  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                             รางวัลชนะเลิศ                      เด็กชายสุปวีร์ ต๊ะกัน       ชั้น ป.๖/๑

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เด็กหญิงปราณปรียา สิทธิเจริญ  ชั้น ป.๖/1

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เด็กหญิงอภิชญาพร จะวะนะ       ชั้น ป.๖/3

การประกวดประดิษฐ์บัตรอวยพรวันคริสต์มาส (Creating a Christmas Card Contest)

–  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

                             รางวัลชนะเลิศ                      เด็กหญิงญาณัจฉรา พัฒนาตน      ชั้น ม.๑

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เด็กหญิงญาณนันท์ ลาสุเร ชั้น ม.๑

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เด็กเจนจิรา จันทร์โพธิ์   ชั้น ม.๑

การประกวดทำบัตรอวยพรวันคริสต์มาส (Making a Christmas Card Contest)

–  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

                             รางวัลชนะเลิศ                      เด็กหญิงนันทิตา  แสงบุญเรือง    ชั้น ม.๒/1

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เด็กชายศิวดล  คำลือศักดิ์          ชั้น ม.๒/๒

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เด็กหญิงนันท์มนัส  ยาวิปา          ชั้น ม.๒/๒

การประกวดวาดภาพ 3D วันคริสต์มาส(Drawing a Christmas 3DPicture Contest)

–  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

                             รางวัลชนะเลิศ                      เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  แซ่มือ ชั้น ม.๓/๑

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เด็กหญิงกนกลักษณ์  โมทะนา      ชั้น ม.๓/๑

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เด็กหญิงธนัชพร  จินาสุย  ชั้น ม.๓/๑

****************************************

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาส

นางนิลุบล        สินธุปัน

น.ส.รัชนี          แก้วจันทร์

น.ส.สุริฉาย       สันตติภัค

นางประไพ       สุรินธรรม

นางเสาวนีย์     จิอู๋

นางกิ่งทอง       แสนทา

น.ส.ศุภิสรา       โกวฤทธิ์

นางสาวสุจีรา  อิ่มมาก

นางกาญจนา  เที่ยงบูรณธรรม

นางสาวอภิสรา  ภัทรสิงหกุล

นายทัชธชา        ปัญญารัตน์

นางนงนาถ        ยิ้มแย้ม

นางกัลยลักษณ์  วงค์ชัย

นางอารุณี  เชาวนพูนผล  (เจ้าของโครงการ)