แข่งขันกรีฑา ในกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ปี 2562

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา ในกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ปี 2562

  • ได้รับรางวัลถ้วยรวม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง

จากผลงาน  7 เหรียญทอง  4 เหรียญเงิน   4 เหรียญทองแดง

  • ได้รับรางวัลนักกรีฑายอดเยี่ยม อายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
  • ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกรีฑาดีเด่น

รายชื่อนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง

เด็กหญิงศิริประภา   วิริยะ

เด็กหญิงกัญญ์วรา   พรหมณะ

เด็กหญิงฐิติกานต์  คำโมนะ

เด็กหญิงภัทรวดี  บุตรอุดม

เด็กหญิงปาริฉัตร   แก้ววงศ์นิล

รายชื่อนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง

เด็กหญิงพลอยชมพู   แทนรินทร์

เด็กหญิงรมัณยา   ศรีสมพร

เด็กหญิงนารากรณ์   ลิตโม่ง

เด็กหญิงพริ้มพันดาว  ไชยแสล่ง

เด็กหญิงชลนิชา   ศิริป่ายาง

รายชื่อนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย

เด็กชายภาณุวิชญ์   ประวงค์

เด็กชายเดชาธร   วงค์ขัติ

เด็กชายเอกอาทิตย์   บัวตูม

เด็กชายฐิติพงศ์  จันทรา

เด็กชายญาณศรณ์   ดวงชมพู

ผู้ฝึกสอน นายคณาวุฒิ เบญจาภาธนพัต

รูปภาพเพิ่มเติม