การเรียนการสอน Fan Math

         FAN Math เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ ที่ถูกออกแบบผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการวิจัย และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ที่ตรงกับเจตคติในการเรียนรู้ของเด็กใน Generation ปัจจุบัน ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Coaching จากครูผู้สอนที่เอาใจใส่ ประกอบกับการใช้สื่อการเรียนรู้ที่อยู่ในรูปแบบของ Animation และแบ่งเนื้อหาออกเป็น Module มีการลำดับความยากง่ายอย่างเป็นระบบ จึงทำให้หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น สามารถพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล นักเรียนที่เก่งก็สามารถต่อยอดได้อย่างก้าวกระโดด