การอบรม การผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน FAN Math และ Phonics

✍️✍️โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดการอบรม การผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน FAN Math และ Phonics โดยจัดอบรมการทำสื่อฯ ให้แก่คณะครูและบุคลากร เพื่อ 👇👇

1. การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเรียนการสอน เป็นการช่วยให้บรรยากาศในการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น ทำให้ผู้สอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกว่าวิธีการที่เคยใช้การบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้เพิ่มขึ้นด้วย

2. สื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในด้านการเตรียมเนื้อหา เพราะบางครั้งอาจให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อได้เอง

3. เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ