การอบรมหลักสูตรท้องถิ่น (เมืองเก่า)

ในวันที่ 2 -3 มิถุนายน 2561 ได้มีการอบรมหลักสูตรท้องถิ่น (เมืองเก่า) ในวันแรกได้อบรมหลักสูตรบรรยายโดยมีวิทยากรบรรยาย 2 ท่านได้แก่ ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ บรรยายเรื่องเมืองเก่าลำพูน และเมืองโบราณและเมืองเก่าลำพูน และอ.ภูเดช แสนสา บรรยายในเรื่องประวัติศาสตร์ล้านนาและประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ชาวยอง ในส่วนวันที่สอง ได้นั่งรถรางชมสถานที่โบราณสถานสำคัญในจังหวัดลำพูน ทั้งหมด 9 แห่งได้แก่ 1.อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 2.วัดจามเทวี 3.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย 4.ชุมชนเมือง 5.พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้ายอดเรือน 6.วัดพระธาตุหริภุญไชย 7.กู่ช้างกู่ม้า 8.วันสันป่ายางหลวง 9.วัดพระยืน