การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน

ในเดือนพฤษภาคม 2561 ได้มีการการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ โดยโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เป็นศูนย์อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีครูแต่ละโรงเรียนได้มาเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก