การอบรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (เมืองเก่า)

เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาข้าราขการครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยมีการอบรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (เมืองเก่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้