การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ

ชื่องานวิจัย : การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
ชื่อผู้ทำวิจัย : นางสาวเมธารัตน์ อุตม์อ่าง