การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยใช้ใบงานสะสมคะแนน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ชื่องานวิจัย : การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยใช้ใบงานสะสมคะแนน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้ทำวิจัย : นางวาสนา ถาวิโร