การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ การอ่านเรื่องสั้นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่องานวิจัย : การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ การอ่านเรื่องสั้นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำวิจัย : นางสาวกัลยลักษณ์ วงศ์ชัย