แนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์สู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

ชื่อวิจัย :   แนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์สู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

ผู้วิจัย   :   กมลชนก  สะคำปัน

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

ปีที่วิจัย :   2561

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์สู่มืออาชีพ  ในศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ระดับศักยภาพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์สู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์สู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 การดำเนินงานในการวิจัยในครั้งนี้ มีประชากรกลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน 60 คน โดยใช้วิธีแบบเจาะจงจากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ที่มีคุณวุฒิการสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์และมีประสบการณ์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์สู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 จำนวน 68 ข้อ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองแล้วนำมาวิเคราะห์หาค่า คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าความสัมพันธ์

ผลการศึกษาพบว่า ระดับสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์สู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วยความเป็นมืออาชีพทาง 1) ด้านการลดปัญหา ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีในการมองปัญหา มีมนุษย์สัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) ด้านการพัฒนาคน ได้แก่ การสร้างทักษะการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) ด้านการเพิ่มผลงาน ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าวิจัย สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ    4) ด้านการสร้างคุณภาพ ได้แก่ การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม บูรณาการข้ามสาขาการเรียนรู้และการร่วมมือการทำงาน 5) ด้านมากด้วยปัญญา ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเชื่อมโยงความรู้และโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 6) ด้านการนำพาเทคโนโลยี ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม ปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและการริเริ่มสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆโดยแนวทางการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์สู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ด้านความรับผิดชอบ บทบาท และด้านหน้าที่ ส่งผลต่อความเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพในศตวรรษที่ 21