การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ชื่องานวิจัย : การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ชื่อผู้ทำวิจัย : นางสาวกมลชนก สะคำปัน