การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ชื่องานวิจัย : การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ชื่อผู้ทำวิจัย : นางนงนาถ ยิ้มแย้ม