การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ชื่องานวิจัย : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อผู้ทำวิจัย : นายอัคเรศ ทรัพย์เจริญ