การศึกษาพฤติกตตมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ชื่องานวิจัย : การศึกษาพฤติกตตมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ชื่อผู้ทำวิจัย : นางสุภาพร ดวงวัฒนกุล