การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมจากภาพสื่อการเรียนรู้วิทยาศาตร์ เรื่อง เมฆน่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมจากภาพสื่อการเรียนรู้วิทยาศาตร์ เรื่อง เมฆน่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ทำวิจัย : นางสาวภัทรา วงค์สถาน