การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ทำวิจัย : นางสาวพิไลวรรณ ซาวบุญตัน