การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย ด้วย PANATDA Model เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางปัญญา ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

ชื่อวิจัย : การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย ด้วย PANATDA Model เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางปัญญา ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย   :   ปนัดดา คงสมัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

ปีที่วิจัย :  2560

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย ด้วย PANATDA Model เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางปัญญา ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุ แนวทางการพัฒนาและสร้างรูปแบบรวมถึงการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย ด้วย PANATDA Model เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางปัญญา มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย จำนวน 20 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย จำนวน 20 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบอาหารพื้นบ้านล้านนาไทย จำนวน 20 ข้อ ผู้วิจัยทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย มีอยู่ 3 ด้าน คือ 1) ด้านข้อมูลความรู้ 2) ด้านการประกอบอาหารและการบริโภคอาหาร 3) ด้านการเรียนการสอน โดยมีสาเหตุมาจากความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านล้านนาไทยที่ต้องพัฒนาแก้ไข คือ ด้านวิธีการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ด้านแหล่งเรียนรู้ และด้านการใช้เทคโนโลยียุค 4.0 เรียนรู้อาหารพื้นบ้าน จากแนวทางการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทยที่สามารถทำให้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางปัญญาทำให้ได้รูปแบบที่เรียกว่า PANATDA Model ที่ประกอบด้วย (P) การกำหนดปัญหา (A) การวิเคราะห์หลักการ (N) การตั้งสมมติฐานใหม่ (A) การลงมือปฏิบัติ (T) การทดลอง (D) การพัฒนาบทสรุป (A) การสร้างสู่ทางใหม่ โดยมีวิธีการสอนแบบ 4 ขั้นตอน คือ มองเห็น คิดเป็น สังเกตได้ นำไปใช้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ (68.81/93.90) และมีความพึงพอใจ อยู่ใน ระดับมาก