การพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะตารางสูตรคูณ

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะตารางสูตรคูณ
ชื่อผู้ทำวิจัย : นางสาวศิลากาญจน์ รุ่งเรือง