การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณทางการศึกษาฯ

ในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 โดยกองการศึกษาเทศบาลเมืองลำพูนได้มีโครงการประชุมสัมมนา “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณทางการศึกษาฯ ” ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ผู้บริหารและคณะครูที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 โรงเรียนที่สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน