การประเมินภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา นำโดย นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ด้านการศึกษา) พร้อมด้วยนางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวศุภลักษณ์ อินทร์จันทร์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ นายอมฤต แย้มกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการและนางสาววิลาสินี ห้าวหาญ เพื่อติดตาม ตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 จากหน่วยงานต้นสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษา และทำวิเคราะห์และสังเคราะห์ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะต้องตระหนักและดำเนินการให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ นำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป.