การประเมินคุณภาพผู้เรียน( NT )ชั้น ป.3

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้เป็นสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน( NT )ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยท่านรุ่งโรจน์ สุนทร ท่องถิ่นจังหวัดลำพูน และคณะ ได้มาเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ด้วย

……………