การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ในวันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00–12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะกับผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบผลการเรียน และรับฟังการชี้แจงถึงรายละเอียดและทิศทางในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน