การประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ Open House 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”

การประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ Open House 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”

วันที่ 26-27  ธันวาคม 2560 ณ ห้องโฮมเธียร์เตอร์  อาคารคุณธรรม 13 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

หลักการและเหตุผล

เทศบาลเมืองลำพูน  ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย ทั้งในด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยสถานศึกษา โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรทางการศึกษาผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างผู้บริหาร ครู นักวิจัย และนักวิชาการ รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่น ๆ  การนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนได้รับทราบ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการวิพากษ์ผลงานวิจัย ยิ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
 2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษา
 3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน
 4. เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 26-27  ธันวาคม 2560

สถานที่จัดประชุมวิชาการ

ณ ห้องโฮมเธียร์เตอร์  อาคารคุณธรรม 13  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้บริหาร  ครู นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา

หลักเกณฑ์การประชุมการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ผลงานวิจัย

      รายละเอียดผลงานวิจัย และการนำเสนอ

 1. เป็นงานวิจัยทั้งของผู้บริหารและครูผู้สอนที่สำเร็จแล้วและดำเนินตั้งแต่ พ.ศ.2544 ถึงปจจุบัน
 2. ผู้วิจัยต้อง นำเสนอผลงานวิจัย ด้วย Power point ด้วยตนเอง และส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ดังนี้/ผู้วิจัยนำเสนอวิจัยด้วย power point ใช้เวลา 10 นาที(เมื่อครบเวลา ยุติการนำเสนอทันที) และการวิพากษ์งานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้เวลา 10 นาที (เมื่อครบเวลา ยุติทันที) รวมเวลาทั้งหมด 20 นาที
  • ผู้วิจัยต้องส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ( 10 หน้ากระดาษ A4) ดังมีรายละเอียด ดังนี้
  • ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย
  • ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ
  • ชื่อผู้วิจัยมีสัญลักษณ์* ท้ายนามสกุลผู้วิจัย
  • บทคัดย่อ  ให้นำบทคัดย่อภาษาไทยมาลง
  • คำสำคัญให้นำคำหลักสำคัญๆ จากชื่อเรื่องหรือตัวแปรมาลง โดยไม่ต้องให้ความหมาย
  • บรรทัดสุดท้ายหน้าแรก ให้ระบุรายละเอียดของสัญลักษณ์ * ว่า ตำแหน่งอะไร และสังกัดสถานศึกษาอะไร
  • Abstract ให้นำบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มาลง
  • บทนำให้บรรยายความสำคัญจำเป็นที่ต้องทำวิจัยอย่างสรุป ไม่ควรเกิน 1-2 หน้า
  • วัตถุประสงค์การวิจัย ให้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นข้อๆ
  • วิธีดำเนินการวิจัยให้ระบุชื่อเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมค่าสถิติที่แสดงค่าคุณภาพของเครื่องมือ  (อย่างสรุปย่อ)
  • การวิเคราะห์ข้อมูลให้ระบุชื่อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างย่อๆ
  • สรุปผลการวิจัยให้เสนอผลการวิจัยในภาพรวมอย่างสรุปย่อ โดยอาจแสดงตารางข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
  • อภิปรายผลการวิจัยให้เสนอผลการวิจัยภาพรวมอย่างสรุปย่อ โดยอาจแสดงตารางข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
  • ข้อเสนอแนะให้ข้อเสนอแนะเท่าที่จำเป็นและสำคัญที่ได้จากผลการวิจัยที่พบ
  • เอกสารอ้างอิงใช้การอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับเอกสารจากการอภิปรายผลการวิจัยในบทความเท่านั้น

การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  มีความยาว 10  หน้ากระดาษ A4 ใช้ ตัวพิมพ์  TH Sarabun New ขนาด 16 Point  การเว้นขอบกระดาษ ดังนี้

ระยะขอบซ้าย  3 เซนติเมตร  ระยะขอบขวา  2.5 เซนติเมตร

ระยะขอบบน   3 เซนติเมตร  ระยะขอบล่าง  2.5 เซนติเมตร

กำหนดการสมัคร และส่งผลงานวิจัย

 1. เปิดรับสมัครนำเสนองานวิจัย 5-10    ธันวาคม 2560
 2. ส่งบทความวิจัย ไฟล์ “doc” 11-15   ธันวาคม 2560
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพบทความวิจัย 11-20  ธันวาคม 2560
 4. จัดทำ Proceeding 21-25  ธันวาคม 2560
 5. ประชุมนำเสนอ และวิพากษ์งานวิจัย 26-27  ธันวาคม 2560

ส่ง power point ในวันที่ 26 ธันวาคม เวลา 9.00-11.00 น.

หมายเหตุ :  ยื่นใบสมัคร และส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  E-mail pratoolee@hotmail.com

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย และส่งบทความวิจัย จะได้รับเกียรติบัตร และตีพิมพ์ใน Proceeding

มอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 27 ธันวาคม 2560 (หลังสิ้นสุดประชุม)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ครูนงนาถ  ยิ้มแย้ม  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้    มือถือ 098 746 0325

ดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ Open House 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจ” 
>>คลิก<<