การประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้


การประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ Open House 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโฮมเธียร์เตอร์ อาคารคุณธรรม 13 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ซึ่งทางเทศบาลเมืองลำพูน ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย ทั้งในด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยสถานศึกษา โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรทางการศึกษาผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างผู้บริหาร ครู นักวิจัย และนักวิชาการ รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่น ๆ การนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนได้รับทราบ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการวิพากษ์ผลงานวิจัย ยิ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น

โดยผู้วิพากษ์ผลงานวิจัยทั้ง 2 ท่านได้แก่
ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
(คณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
และมีครูส่งผลงานวิจัยทั้งหมด 16 ท่าน เพื่อการวิพากษ์ผลงานวิจัยในครั้งนี้