“การประกวดกระทงฝีมือ”

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนได้แก่

1. เด็กหญิงณัฐธิกา ศรีธง

2. เด็กหญิงเขมจิรา ชุมภูกาวิน

3. เด็กหญิงสุมินตรา จะวะนะ

4. เด็กหญิงธัญวรัตน์ จันทร์ฟู

5. เด็กหญิงกาญจนา ยอดสุนทร

6. เด็กหญิงกนกขวัญ ดอกปี

7. เด็กหญิงสิริกาญจน์ บุญเกิน

8. เด็กหญิงศศิวิมาลา เขื่อนสอง

 

ที่ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงฝีมือ ระดับนักเรียนนักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดกระทงฝีมือ ระดับนักเรียนนักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดกระทงฝีมือ ระดับประชาชนทั่วไป
ในการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม “การประกวดกระทงฝีมือ” ในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วัดมหาวัน ลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

“การประกวดกระทงฝีมือ”