การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาสาระเพิ่มเติม เมืองเก่าลำพูน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

“การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาสาระเพิ่มเติม เมืองเก่าลำพูน ปีการศึกษา ๒๕๖๑”


     ตามที่เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นเมืองเก่าลำพูน พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ตำนานเมืองเก่า เรือนพื้นถิ่น ช่างฝีมือพื้นถิ่น ศิลปินเมืองลำพูน ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเมืองเก่า และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เมืองเก่า เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเมืองลำพูน มีความรัก ความภาคภูมิใจในฐานะพลเมืองจังหวัดลำพูน และเป็นกำลังสำคัญในการบำรุงรักษาให้ยั่งยืนต่อไป

     อบรมปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาเพิ่มเติมเมืองเก่าลำพูน”ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ซึ่งการดำเนินการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาเพิ่มเติมเมืองเก่าลำพูน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ นั้นได้เรียบร้อย ครบถ้วนทุกระดับชั้น และคณะครูได้นำหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาเพิ่มเติมเมืองเก่าลำพูนมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่เปิดเทอมปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา


ภาพที่ ๑ นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ภาพที่ ๒ นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน บรรยายให้ความรู้ เรื่อง  “เมืองเก่า”

ภาพที่ ๓  คณะครู ลงทะเบียน อบรมฯ และรับเอกสารประกอบการอบรม

ภาพที่ ๔ ครูนงนาถ  ยิ้มแย้ม บรรยาย”การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น”

ภาพที่ ๕ คณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เมืองเก่าลำพูน

ภาพที่ ๖ คณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เมืองเก่าลำพูน”

ภาพที่ ๗ คณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เมืองเก่าลำพูน”

ภาพที่ ๘ คณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เมืองเก่าลำพูน”

ภาพที่ ๙ คณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เมืองเก่าลำพูน”

ภาพที่ ๑๐ คณะครูสายชั้น ป.๑-๓  จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เมืองเก่าลำพูน

ภาพที่ ๑๑ คณะครูสายชั้น ป.4-๖  จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เมืองเก่าลำพูน

ภาพที่ ๑๒ คณะครูสายชั้นอนุบาล ๑-๒  จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เมืองเก่าลำพูน

ภาพที่ ๑๓ คณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เมืองเก่าลำพูน

ภาพที่ ๑๔ หลักสูตรท้องถิ่น เมืองเก่าลำพูน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้เสร็จเรียบร้อย

ภาพที่ ๑๕ คุณครูจรัญญา จินะกาศ ได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในรายวิชาสาระเพิ่มเติม “เมืองเก่าลำพูน”