กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

สมาชิกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

น.ส.กมลชนก สะคำปัน
สมาชิกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางวาสนา  ถาวิโร
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

น.ส.ภัทรา วงศ์สถาน
สมาขิกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

น.ส.อัจฉรา ปินทรายมูล
สมาชิกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์