กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

สมาชิกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

น.ส.กมลชนก สะคำปัน
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

น.ส.วาสนา ถาวิโร
สมาขิกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

น.ส.ภัทรา วงศ์สถาน
สมาขิกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

น.ส.พรพรรณ์ สะนิทธา
สมาขิกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

น.ส.อัจฉรา ปินทรายมูล
สมาชิกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสุภาพร ดวงวัฒนากุล
สมาขิกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์