กลุ่มสาระภาษาไทย

สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวดวงใจ อินสี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุกัญญา ชัยวงค์
เลขานุการกลุ่มสาระภาษาไทย

นางถนอมศรี ขวกเขียว
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางพัชรินทร์ พลอยทับทิม
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางชนิตา กัญจา
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุดาพร ธิใหม่ธง
สมาขิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางพรทิพา พงศ์พนขันธ์
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางอำพร ภักดีภิบาล
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางกมลฉัตร โสภาศรี
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางศิริพันธุ์ อิ่มมาก
สมาขิกกลุ่มสาระภาษาไทย

น.ส.วริยาภรณ์ ทักษชีพดำรง
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

น.ส.สายทอง ใจทา
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางอำไพ วงศ์ใหญ่
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย