กลุ่มสาระภาษาไทย

สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวดวงใจ อินสี
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุกัญญา ชัยวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางถนอมศรี ขวกเขียว
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางชนิตา กัญจา
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุดาพร ธิใหม่ธง
สมาขิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางพรทิพา พงศ์พนขันธ์
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางอำพร ภักดีภิบาล
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางกมลฉัตร โสภาศรี
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

น.ส.วริยาภรณ์ ทักษชีพดำรง
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

นางอำไพ วงศ์ใหญ่
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย

ผลงานนักเรียน