กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

สมาชิกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายทัชธชา ปัญญารัตน์
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางนงนาถ ยิ้มแย้ม
สมาขิกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางอารุณี เชาวนพูนผล
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลยลักษณ์ วงค์ชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ