กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

สมาชิกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายทัชธชา ปัญญารัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางนงนาถ ยิ้มแย้ม
สมาขิกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางอารุณี เชาวนพูนผล
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางกาญจนา เที่ยงบูรณธรรม
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลยลักษณ์ วงค์ชัย
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวอภิสรา ภัทรสิงหกุล
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ