กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สมาชิกกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวปนัดดา คงสมัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางธนภรณ์ วังษา
สมาขิกกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายอาทิตย์ สุยะธง
สมาชิกกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี